Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest Pozzani Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Płaska 36, 87-100 Toruń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503382,  NIP: 879-267-34-04, REGON: 341556437, o kapitale zakładowym 250.000,00 zł.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);

2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.

3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. Przykładowo:

- dane odbiorców informacji handlowej usuwane są natychmiast po cofnięciu zgody na otrzymywanie tego rodzaju materiałów;

- dane klientów są usuwane w pierwszym możliwym terminie. Czas przetwarzania danych może być uzależniony od kilku czynników (np. obowiązki wynikające z ordynacji podatkowej, okres obowiązywania rękojmi itp.)

6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami. Zgromadzonych danych nie przekazujemy do żadnych osób trzecich. Przy przetwarzaniu Państwa danych współpracujemy wyłącznie z zaufanymi i sprawdzonymi podmiotami. Każdy podmiot, który może, choćby teoretycznie, mieć styczność z Państwa danymi (np. dostawcy oprogramowania) musi zawrzeć z naszą spółką umowę powierzenia przetwarzania danych, w której wymagamy przestrzegania najwyższej staranności.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

1. Danych osobowe kontrahentów, w tym użytkowników sklepu internetowego:

- zbieramy je w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji;

- dane te obejmują:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także jeśli zachodzi taka potrzeba dane personelu np. osoby kontaktowej;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

2. Dane osobowe zbierane w celu dostarczenia informacji handlowych:

- zbieramy je w celu dostarczenia Państwu informacji handlowych;

- dane te obejmują:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy;

- podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na dostarczanie newslettera.

3. Dane osobowe zbierane w celach marketingowych:

- zbieramy je w celu realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną;

- dane te obejmują:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, nazwa firmy;

- podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

4. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych:

- dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe, czat itd.)

- dane te obejmują  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP, nazwę firmy;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.

UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@filterlogic.pl

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI

1. W praktyce, przetwarzane przez nas dane osobowe, stosownie do sytuacji, mogą posłużyć realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, takich jak np.:

- wykrywania nadużyć i zapobiegania im

- ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń

- tworzenia zestawień, analiz i statystyk

- marketingu bezpośredniego (bez marketingu drogą elektroniczną)

2. Ponadto, przetwarzane przez nas informacje mogą zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

- podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa

- podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. dostawcy usług płatniczych, dostarczanie korespondencji, czynności księgowe, inne)

- podmioty, którym dane osobowe są przekazywane na podstawie Państwa wyraźnej zgody

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa  danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

biuro@filterlogic.pl

+48 56 645 43 81